Samast Vaishnav Vanik Parivar, Ahmedabad – 06-08-17