આનંદ એવી વસ્તુ છે, જે તમારી પાસે નહીં હોવા છતાં, તમે ધારો તો બીજાને આપી શકો છો!

આનંદ એવી વસ્તુ છે, જે તમારી પાસે નહીં હોવા છતાં, તમે ધારો તો બીજાને આપી શકો છો!