આપણે આપણાં આત્મસન્માન માટે જ જીવવું અને પોતાના આત્મસંતોષ માટે જ કામ કરવું જોઈએ.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.