ઈશ્વર તકલીફો તમને તોડવા માટે નહીં, તમારી જાત સાથે જોડવા આપે છે.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.