જાગૃત બની જીવો, યંત્ર બનીને નહીં !

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.