જીવનમાં સૌથી સહેલું અને સૌથી અઘરું શું ? .. “ભૂલ” બીજા કરે ત્યારે કેહવું સહેલું અને પોતે કરીએ ત્યારે સ્વીકારવું અઘરું !

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.