દુઃખ થાય, એટલે સમજવું કે વાસ્તવિકતા સાથે યુધ્ધ છે.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.