સારા માણસો શોધવા જશો તો થાકી જશો, પણ માણસોમાં સારું શોધવા જશો, તો ફાવી જશો.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.